Obchodní podmínky

Podmínky prodeje zboží

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky prodeje zboží upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy

(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností

Orange & Green Solution s.r.o.

Podpisem právně závazných dokumentů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem akceptují obě strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit obchodním zákoníkem v platném znění.

1.2. Odběratel je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem

nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží

odběrateli (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží odběrateli  – spotřebiteli (viz např. článek 5. těchto podmínek).

Dodavatel je Orange & Green Solutions, s.r.o..

1.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv odběratele nebo jiným zákonným předpisem, pak se takové ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek pro právní vztah mezi

dodavatelem a odběratelem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

1.4. Případná jiná písemná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

2. Kupní smlouva

2.1. Prezentace zboží umístěná na webu http://www.og.cz/obsahuje jeho označení, popis hlavních vlastností a informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

2.2. Webové stránky obchodu obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno území České republiky. Pro případ,

kdy má být zboží dle požadavku odběratele odesláno mimo území České republiky, je nutná výslovná dohoda o těchto nákladech mezi dodavatelem a odběratelem; bez této dohody není kupní smlouva uzavřena.

2.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude dodavatel obratem 


informovat odběratele.

2.4. Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek odběratele, učiněných na webových stránkách dodavatele. Je-li odběratelem spotřebitel, pak návrhem na uzavření smlouvy – nabídkou je umístění nabízeného zboží na webových

stránkách dodavatele. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky odběratelem – spotřebitelem; dodavatel je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat dodavatel nenese odpovědnost. Odběratel – spotřebitel není
 

oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky dodavatele, byť by se jednalo o nepodstatné změny. Pokud odběratel není spotřebitel, pak návrhem na uzavření smlouvy je odběratelem odeslaná objednávka; k uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až

doručením souhlasu dodavatele (akceptace) odběrateli s jeho návrhem.

2.5. Před odesláním objednávky dodavateli je odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky odběratel vložil; v této fázi je odběrateli dán prostor ke zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.
 

Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty odběratele uvedenou v objednávce
 

(dále jen „elektronická adresa odběratele“).

Na objednávce musí být uvedeny tyto údaje:

- obchodní firma a sídlo odběratele (místo podnikání)


- kontaktní osoba


- telefon


- adresa příjemce, pokud se liší od adresy firmy


- IČO a DIČ, je-li odběratel plátcem DPH


- kód odběratele (je uveden v záhlaví každé faktury)


- kód produktu podle aktuálního ceníku


- počet kusů


- cena dle aktuálního ceníku


- způsob dodání


 

2.6.Dodavatel si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti dodavatele plnit. O této skutečnosti vyrozumí dodavatel odběratele bez zbytečného odkladu.
 

2.7. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje, že mu byly dodavatelem na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.
 

3. Cena zboží a platební podmínky

 

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může odběratel uhradit dodavateli následujícími způsoby:
 

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího;
   

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném odběratelem v objednávce;
   

 • bezhotovostně převodem na účet dodavatele (dále jen „účet dodavatele“)
   

3.2. Společně s kupní cenou je odběratel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 

3.3.Dodavatel nepožaduje od odběratele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 

3.5. V případě bezhotovostní platby je odběratel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem odběrateli nelze vzájemně kombinovat.
 

3.7.Dodavatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy odběrateli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel odběrateli a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu odběratele nebo předá při osobním odběru zboží na prodejně.

 

4. Přeprava a dodání zboží, cena dodání


 

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele, nese odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem v objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání. Dodavatel dodá zboží odběrateli kompletní, ve lhůtě, která je uvedena u jednotlivého zboží jako lhůta dodání,

nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle dodavatel zboží nejpozději do 2 pracovních dnů. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení čl. 2.6. těchto Obchodních podmínek.

4.3. V případě, že je nutno z důvodů na straně odběratele zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel
 

zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu odběratel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 

4.5. Objednané zboží může být na území České republiky dodáno těmito způsoby; odběratel je oprávněn si zvolit způsob dodání:

 • na adresu dodání uvedenou v objednávce odběratele s dobírkou - zboží je doručováno dopravcem na dobírku; cena této služby činí ,- Kč
   

 • na adresu dodání uvedenou v objednávce odběratele bez dobírky – zboží je dodáno za stejných podmínek jako při dodání s dobírkou za předpokladu, že byl mezi dodavatelem a odběratelem sjednán individuální způsob platby; cena této služby činí ,- Kč
   

 • osobní odběr v sídle prodávajícího – odběratel odebere zboží v sídle prodávajícího; cena této služby činí 0,- Kč. Dodavatel v tomto případě vyzve odběratele k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce, a to nejpozději do

  jednoho pracovního dne od splnění podmínek pro dodání zboží, uvedených v čl. 4.6 těchto obchodních podmínek.
   

4.6. Podmínkou pro dodání zboží je:
 

 • a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce;
   

 • b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet dodavatele (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu).
   

4.7. Je-li zboží dodáváno dle bodu a) nebo b) čl. 4.5. těchto obchodních podmínek je věc odběrateli (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.
 

4.8. Dodavatel společně s předmětem plnění předává návod k použití (uživatelskou příručku) v českém jazyce. Pokud by předmět plnění český návod neobsahoval, odběratel je povinen si jej od dodavatele vyžádat a dodavatel je povinen jej ihned předat.
 

Předání může být provedeno i vystavením k volnému stažení v elektronické podobě na internetových stránkách dodavatele. Odběratel není oprávněn k použití předmětu plnění, pokud se neseznámil s jeho návodem k obsluze a podmínkami užití.

5. Poučení odběratele – spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy
 

5.1.Odběratel – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže jako spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
   

 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
   

 • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
   

 • d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
   

 • e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
   

 • f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
   

 • g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
   

 • h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá

  právo na odstoupení od smlouvy.
   

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má odběratel – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
 

5.3.Odběratel – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

V případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu běží 14 denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme první dodávku zboží.

5.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí odběratel – spotřebitel o svém odstoupení informovat dodavatele, u něhož bylo zboží objednáno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních
 

služeb, faxem nebo e-mailem). Odběratel – spotřebitel může též použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nacházející se na těchto webových stránkách; použití vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy však není pro spotřebitele povinné.
 

5.5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo dodavateli odesláno před uplynutím příslušné lhůty.
 

5.6. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy:
 

 • 5.6.1. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavateli došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů

  na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije dodavatel stejný platební prostředek, který byl

  spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Dodavatel vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu dodavatele, a to podle toho,

  která ze skutečností nastane dříve.
   

 • 5.6.2. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené na základě kupní smlouvy zpět dodavateli a nebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůta se považuje za zachovanou,

  pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní.
   

 • 5.6.3. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Dodavatel upozorňuje odběratele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů.
   

 • 5.6.4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je

  dodavatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
   

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti
 

a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Odpovědnost za vady, záruka
 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 

6.2.Dodavatel odpovídá odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá odběrateli, že v době, kdy odběratel zboží převzal:

 • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
   

 • 6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
   

 • 6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
   

 • 6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
   

 • 6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
   

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře

používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má odběratel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 2 let od převzetí zboží.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje odběratel u dodavatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání; reklamaci je možno učinit písemně nebo též elektronicky. Za okamžik

uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od odběratele reklamované zboží.
 

6.6.Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 

6.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je odběratel podle své volby oprávněn uplatnit jednu z těchto variant:
 

 • a) nárok na bezplatné odstranění vady opravou
   

 • b) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti
   

 • c) přiměřenou slevu z kupní ceny
   

 • d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení odběratele
   

Volbu nároku oznámí odběratel dodavateli při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu dodavatele je možná jen tehdy, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Neodstraní – li dodavatel vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí odběrateli, že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li odběratel své právo z podstatného porušení smlouvy včas,

má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 

6.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má odběratel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku).
 

6.9.Odběratel je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží dodavateli nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obalu, musí být čisté a kompletní.
 

6.10.Dodavatel je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení odběrateli v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady,

dodavatel vyřídí nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má odběratel stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 

6.11. Odmítne-li dodavatel neoprávněně odstranit vadu věci, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 

6.12.Dodavatel bude odběratele o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

6.13. U oprávněné reklamace náleží odběrateli úhrada nezbytně nutných nákladů.
 

6.14. Záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníku poskytuje dodavatel, je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to z prohlášení dodavatel a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží.
 

6.15.Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

7.1.Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.Odběratel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Odběratel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu

nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 

7.3.Odběratel není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu,

který není na úkor práv ostatních zákazníků dodavatele a který je v souladu s jeho určením.
 

7.4.Dodavatel není ve vztahu k odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.

7.5.Odběratel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1.Odběratel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává
 

Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

8.2.Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení zboží, případně i další, které sdělil dodavateli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
 

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 

8.3.Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení odběrateli.
 

8.4.Odběratel je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Odběratel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k dodavateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu dodavatele.
 

8.5. Zpracováním osobních údajů odběratele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu odběratele předávány třetím osobám.
 

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 

8.7. Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

8.8.Odběratel může dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.


 

9. Doručování

 

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.


 

9.2. Zpráva je doručena:
 

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem
   

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem
   

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít
   

 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení

  nedozvěděl.

   

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně

závazných právních předpisů.
 

10.2.Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost dodavatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodavatelem jako prodejcem/dodavatelem
 

výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na www.coi.cz.
 

10.3. Spory vzniklé mezi dodavatelem a odběratelem řeší příslušné obecné soudy dle zákona o občanském soudním řízení. Dodavatel bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s odběratelem.
 

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení

není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 

10.5. Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
 

10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2016.